ວັດທະນະທຳ ແລະ ປະຫວັດສາດ

ຫຼວງພະບາງ ມີຄວາມພາກພູມໃຈທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ເປັນສະຖານທີ່ ທີ່ມີວິຖີຊີວິດແບບດັ້ງເດີມ ແລະ ວັດທະນະທຳ ທີ່ຍັງຄົງຮັກສາຄວາມດັ້ງເດີມໄວ້ ເຖິງແມ່ນວ່າເວລາຜ່ານມາດົນນານຫຼາຍຮ້ອຍປີແລ້ວກໍ່ຕາມ.

Scroll to Top