มรดกโลก ยูเนสโก

ในปี 1995 องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้คัดเลือกเอาเมืองหลวงพระบางเข้าในบัญชีรายชื่อมรดกโลก คณะกรรมการกล่าวไว้ว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นศูนย์กลางเมืองเก่าของหลวงพระบาง “แสดงถึงความโดดเด่น ของการรวมตัวกันของสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิม กับโครงสร้างในเมือง และผู้ครองอาณานิคมยุโรป ของศตวรรษ 19 และ 20 ในความพิเศษของภูมิทัศน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองถูกอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ทำให้เป็นเวทีสำคัญในการผสมผสานสองประเพณีสองวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน”

3 เกณฑ์ในข้อเสนอแนะของการเป็น ยูเนสโก :

*เกณฑ์ (ii) : หลวงพระบางสะท้อนให้เห็นถึงการผสมผสานพิเศษของสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมของลาว และอาคารสไตล์อาณานิคมยุโรปในศตวรรษที่ 19 และศตวรรษที่ 20
*เกณฑ์ (iv) : หลวงพระบางเป็นตัวอย่างที่โดดเด่นในเรื่องสถาปัตยกรรมที่มีความซับซ้อนของอาคารสิ่งปลูกสร้างทางศาสนา การก่อสร้างพื้นถิ่น และอาคารในยุคอาณานิคม
*เกณฑ์ (v) : ภูมิทัศน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของหลวงพระบางถูกอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ทำให้เป็นเวทีสำคัญในการผสมผสานสองประเพณีสองวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

(ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับยูเนสโก คริกที่นี้. )

Scroll to Top