อาคารอาณานิคม

ภาพรวม
  • ใช้เวลาเดินไปเรื่อย ๆ บนถนนสายหลักของหลวงพระบาง คุณจะเห็นการผสมผสานของสถาปัตยกรรมดั้งเดิมลาวกับสถาปัตยกรรมยุโรป และคุณจะเข้าใจว่าทำไมหลวงพระบางถึงเป็นเมืองมรดกโลก จะเห็นได้ชัดบริเวณตึกรอบ ๆ ใจกลางเมือง จุดเด่นของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศส ได้แก่ พระราชวังที่สร้างขึ้นระหว่างปี 1904 – 1909
  • ตั้งอยู่บนถนนสายหลัก รอบเมืองหลวงพระบาง บ้านบางหลังคุณสามารถเยี่ยมชมได้ฟรี
Scroll to Top