ຂີ່ລົດຈັກປະຈົນໄພ

ພາບລວມ

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການປະສົບການທີ່ທ້າທາຍຕົວເອງ ຕ້ອງລອງຂີ່ລົດຈັກປະຈົນໄພຈັກຄັ້ງໜຶ່ງ, ນີ້ກໍເປັນອີກກິດຈະກໍາໜຶ່ງສໍາການເດີນທາງ, ກິດຈະກໍານີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານມີໂອກາດສ້າງຄວາມສໍາພັນກັບຊາວບ້ານໃນໝູ່ບ້ານນ້ອຍໆ ຕາມເສັ້ນທາງທ່ອງທ່ຽວໄດ້.

ລາຍລະອຽດ

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ (ຕາມຖະໜົນສາຍຫຼັກໃຈກາງເມືອງ). 

Scroll to Top