ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດ ແລະ ບໍ່ຄວນເຮັດ

ຄູ່ມືການທ່ອງທ່ຽວທີ່ລະອຽດອ່ອນທາງດ້ານວັດທະນະທໍາໃນ ສປປ.ລາວ

Thai

日本

 1. สำหรับคนลาว  ศีรษะเป็นสิ่งที่อยู่สูงสุดและเท้าถือเป็นสิ่งที่อยู่ต่ำที่สุด การใช้เท้าชี้บอกความต้องการต่างๆเป็นสิ่งที่คนลาวรับไม่ได้
 2. พระภิกษุและสามเณร ถือว่าเป็นบุคคลที่คนลาวให้ความเคารพนับถือมากที่สุด ห้ามผู้หญิงแตะเนื้อต้องตัว พระสงฆ์โดยเด็ดขาด เนื่องจากจะผิดจารีตประเพณี
 3. การเข้าวัดนั้น ควรปฏิบัติตามธรรมเนียมของชาวเมืองหลวงพระบาง ควรถอดรองเท้า หมวก และนั่งเมื่อเขาเคารพบูชาพระพุทธรูป
 4. นักท่องเที่ยวที่ดีไม่ควรเสพสารเสพติด ใน ส.ป.ป. ลาว
 5. ไม่ควรนำเอาสิ่งของส่วนตัวให้ผู้อื่นซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการขอทาน ถ้าต้องการบริจาค ควรติดต่อเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 6. คนลาวไม่นิยมพูดเสียงดังและหลีกเลี่ยงการปะทะกัน กรุณาอย่าใช้เสียงและขึ้นเสียงเมื่อสนทนากัน
 7. ก่อนถ่ายรูป ควรขออนุญาตก่อนเพื่อเป็นการแสดงมารยาทที่ดี
 8. การแต่งกายสุภาพ คือ การประพฤติตนที่ดี
 9. จงช่วยกันปกปักรักษามรดกทางด้านวัฒนธรรม
 10. ไม่ควรกอดจูบในสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
 11. ช่วยอุดหนุน ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้ให้แก่ชาวบ้าน
 12. นักท่องเที่ยวที่ดีต้องนุ่งห่มด้วยเครื่องแต่งกายที่สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย
 13. ไม่ควรซื้อวัตถุโบราณเก่าแก่จากบุคคลหรือร้านขายเครื่องที่ระลึกต่างๆ
 14. พระพุทธรูปเป็นสิ่งที่คนลาวสักการะบูชา กรุณาแสดงความเคารพด้วยการสวมใส่เสื้อผ้าที่สุภาพในขณะเที่ยวชมวัดวาอาราม และถ่ายรูป
 15. ทุกครั้งที่เดินผ่านข้างหน้าหรือข้างหลังคนที่นั่งอยู่อย่าลืมค้อมตัวลงเล็กน้อยตามสมควร
 16. ไม่ควรเปลือยกายหรือสวมใส่เสื้อน้อยชิ้นในที่สาธารณะ
 17. กรุณาถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้านของคนลาว
 18. ประเทศลาว มีสิ่งสักการะบูชาในสถานที่ต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก กรุณาอย่าแตะต้องหรือเข้าไปในสถานที่ก่อนได้รับอนุญาต
 19. กรุณาช่วยกันรักษาความสะอาดและความสวยงามในประเทศลาว ไม่ทิ้งขยะเกลื่อนกลาดในที่สาธารณะ
 20. ช่วยอุดหนุนงานหัตถกรรมอันสวยงามและมีคุณภาพ ถือเป็นการช่วยสส่งเสริมและอนุลักษณ์ศิลปะหัตถกรรมลาว
Scroll to Top